Back

ⓘ Кавелин Константин. КАВЕЛИН Дмитриевич - орыс тарлх-пшсы, бурж дпберал бағыттағы пуо-лпцпст. социолог. Дворян. 1839 ж. Москва уи-тіпің заң ф-тіл бітірці. 1857 - ..
                                     

ⓘ Кавелин Константин

КАВЕЛИН Дмитриевич - орыс тарлх-пшсы, бурж дпберал бағыттағы пуо-лпцпст. социолог. Дворян. 1839 ж. Москва уи-тіпің заң ф-тіл бітірці. 1857 - 61 ж. Бетербург уп-тінід про-фессоры. 40 жылдарда батысшылдар баштьш қолдады. Шаруаларды жер беріп босату жөпінде "Жазбаларын" А. И. Герцен меп Н. Г. Черныгаевскпй жариялады. 1861 ж. реформапы дайыпдау және жүзеге асыру кезінде үкіметтіқ бастамасын, либералдық позиция түрғысынан са-модержавпелік үкіметті күшейтуді қолдады. 50 жылдардың аягынап пра-вославпені, самодержавпені бағалауда славянофилдермен жаңындасты. 1866 ж. "Ниггошзм және оғап қарсы қажетті шаралар туралы" аса кон-серватпвтік жазбасын патшага ұсынды. 60 - 80 жылда-ры лсихология мен этика мәоеле-лерінен матерпа-лизмге агности-цизм, позитивизм тұрғысынан қарсы шықты. Б. Н. Чичеринмен қатар К. мемлекеттік мек-тептіц негізін са-лушы. Ол Гегельдіқ филос. концен-циясына сүйенвотырып, мемлекетіщ хапық өміршде аткаратып шешуші ролі туралы пдея-пы ілгері дамытты. Ресей тарbхын Бат. тарпхына қарсы қойды. К. еңбек-теріпде тарпхтың жалпы мәселелері праволық қарым-қатыпастар тұрғысы-нап қарастырылып, пуолидистика тү-рінде жазылган. Белгілі бір дәлелді фактілері аз тарихи продестер филос. тұрғыдан каралған.