Back

ⓘ Казбеги Александр. КАЗБЕГИ Алекеандр - грузип жазушысы. Ауқаггы семьяда туған. 1866 ж. әкесінің қаптыс болуына байланысты К. гимпааияны тастап, өз үіііпе орал-д ..
Казбеги Александр
                                     

ⓘ Казбеги Александр

КАЗБЕГИ Алекеандр - грузип жазушысы. Ауқаггы семьяда туған. 1866 ж. әкесінің қаптыс болуына байланысты К. гимпааияны тастап, өз үіііпе орал-ды, бірақ, коп үаамай ол Москвапың Л ш академпясында ерікті тыңдау-шы болды. 1870 ж. оз еліне келіп, қарамағындағы гааруаларды алым-са-лық толеудеп босатты. Феод. экімпі. правосынап бас тартты. Тауда 7 жыл бақташы болдтл. 1879 ж. К. Тифлискө келіп, тпорчестволық қызметіп баста-ы. 1880 ж. "Мохевтықтар жәпе олар-дың өмірі> > атты очеркі жарпяланды. Грузия сахналарында "Бейбақтардың бірі". "Хапзада Констаптин", "Үплепу тоііының ертеңіпе", "Арсеп" т. б. пьесалары қоііылды. "Эл-гуджа" романында азаттық үшін күрескен тау тұрғыпдарының драматизмге толы патырлық Оейттеле-ріп сүреттеді. Мүнап кейіп К-діц "Элиго", "Цпко", Әкесін олтіруші". "Түл", "Хевисбери Гоча", "Малшы" т. б. повестері жариялапдьт. патша цензурасының қудалауына түсті. Мүктаждық пеп кутындалудыц салдарыяап К. пспхпкалық ауруға үшырап, жалғыздық пен қайырпгы-лықта қайтыс болды.